Winkelwagen

 • Producten
 • 0
 • Subtotaal
 • 0,00

Inhoud | Afrekenen

Saakeshop

 1. Tijdelijke actie:
  gratis verzending
 2. Kwaliteits-producten
 3. Lage prijzen
 4. Snelle verzending
 5. Altijd snelle reactie
 6. Eigen voorraad
Billink, achterfa betalen
 

Op de hoogte blijven?
Meld u hier aan voor
onze nieuwsbrief.

 

Algemene voorwaarden

 

1. Algemeen


a. Al onze prijzen zijn inclusief 21% BTW.

b. Saake-shop.nl is onderdeel van Trans Europe Batteries BV. In deze Algemene voorwaarden wordt gesproken over Saake-shop.nl, handelend onder Trans Europe Batteries BV.
c. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Saake-shop.nl. De Voorwaarden zijn voor iedereen toegankelijk opgenomen op de internetsite van Saake-shop.nl.

d. Door het bestellen van producten bij Saake-shop.nl gaat u akkoord met de leverings- en betalingsvoorwaarden welke zijn te vinden op deze website.

e. Saake-shop.nl garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst.2. Levering


a. De levertijd bedraagt bij producten die voorradig zijn doorgaans 1 werkdag, afhankelijk van de gekozen betaalmethode. De levertijd van producten die niet voorradig zijn, is altijd op aanvraag.

b. Saake-shop.nl garandeert nooit dat een bestelling de dag na de verzending wordt afgeleverd daar gebruik wordt gemaakt van een derde partij voor de verzending, in de meeste gevallen is dat PostNL.

c. Levering volgt zolang de voorraad strekt. Als er om wat voor reden ook, niet, of met vertraging, geleverd wordt, brengen wij de klant hierover altijd tijdig van op de hoogte.

e. Alle op de website genoemde termijnen zijn indicatief. Wij leveren binnen 1-3 werkdagen indien producten op voorraad zijn. De maximale levertijd is 30 dagen. Indien levering binnen deze termijn niet mogelijk is zullen wij u tijdig op de hoogte stellen en u de mogelijkheid geven om de koopt te ontbinden. Na ontbinding worden reeds betaalde bedragen zo spoedig mogelijk, doch binnen 30 dagen gecrediteerd.

f. Bij het afrekenen van de bestelling via creditcard worden wij geïnformeerd dat de bestelling is betaald zodat deze verzonden kan worden. Het aankoopbedrag wordt direct afgeschreven en doorbelast.


3. Prijzen


a. Alle prijzen op deze website zijn in euro’s, inclusief 21% BTW en exclusief verzending.

b. Prijzen worden binnen de looptijd van een overeenkomst niet verhoogd.

c. Bij het maken van een offerte verbinden wij ons hieraan tot gedurende 5 werkdagen na het maken van de offerte. Voor de klant is een offerte vrijblijvend.

d. Alle prijzen, zowel op de website, als in een offerte, zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten.4. Producten


a. Alle producten op Saake-shop.nl zijn nieuw en verpakt. Mocht dit niet het geval zijn, wordt dit altijd bij het betreffende product vermeld.5. Wet Kopen op Afstand; aanvaarding en bedenktijd


a. Na het verstrijken van de zichttermijn van 14 dagen wordt de koopovereenkomst een feit

b. U heeft na ontvangst van de bestelling gedurende een periode van 14 dagen het recht om zonder opgave van redenen een koopovereenkomst schriftelijk te ontbinden en de bestelling binnen dezelfde termijn te retourneren. Alle retouren moeten ten alle tijden per e-mail worden voorgemeld. Gedane betalingen zullen binnen 10 werkdagen worden teruggestort.

c. Er bestaat geen aanspraak op terugbetaling als het product is beschadigd.

d. De koper draagt de kosten en het risico van de retourzending.

e. Gegevensdragers dienen in ongeopende verpakking geretourneerd te worden.6. Reclames en garantie


a. In geval van gebreken dient er binnen 14 dagen contact opgenomen te worden met Saake-shop.nl Het product kan dan worden teruggestuurd. Saake-shop.nl draagt geen kosten van retourzending. Indien op voorraad wordt het product direct vervangen. Indien niet op voorraad, wordt het product opnieuw besteld of wordt het aankoopbedrag terugbetaald. Deze keuze ligt bij de klant.

b. De garantie op accu’s is de wettelijke periode van 6 maanden en geldt niet indien sprake is van nagelaten verzorging, opzettelijke beschadiging of onoplettendheid. Garantie geldt ook voor capaciteitsachteruitgang.

c. Garantie op andere producten is 2 jaar, tenzij anders aangegeven. Geheugenkaarten hebben doorgaans een langere garantie.

d. Om aanspraak te maken op de garantie dient altijd contact per e-mail worden opgenomen voor het ontvangen van de juiste retourinstructies. Een kopie van de factuur dient ten alle tijden worden bijgevoegd in de retourzending. Een kopie-factuur kan kostenloos opnieuw opgevraagd worden bij onze klantenservice.

e. Naast deze garantiebepalingen blijven wettelijke garantiebepalingen van kracht. Een eventueel door het bedrijf als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten die de consument jegens het bedrijf kan doen gelden op grond van de wet en de overeenkomst op afstand. Een eventueel door de fabrikant of de importeur verleende garantie doet niets af aan de rechten die de consument jegens het bedrijf kan doen gelden op grond van de wet, de overeenkomst op afstand en de door het bedrijf verleende garantie.7. Afbeeldingen


a. Alle afbeeldingen, foto's, tekeningen, gegevens betreffende specificaties of meegeleverde accessoires, enz, op de internetsite Saake-shop.nl gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.8. Geschillen


a. Een geschil is aanwezig zodra een partij verklaart dat zulks het geval is.

b. Op alle overeenkomsten en transacties van Saake-shop.nl is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.

c. Alle geschillen, hoe ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de Nederlandse bevoegde rechter, zulks met uitsluiting van alle andere arbitrerende, adviserende en rechtsprekende lichamen.9. Aansprakelijkheid


a. De aansprakelijkheid van Saake-shop.nl uit hoofde van de overeenkomst met de opdrachtgever is beperkt tot een bedrag ter grote van maximaal de overeengekomen prijs.

b. Saake-shop.nl is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die ontstaat doordat of nadat de opdrachtgever het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd of beschikbaar gesteld.

c. Saake-shop.nl is niet aansprakelijk voor schade in de vorm van omzetderving, verminderde goodwill of het beroep en/of activiteit van de opdrachtgever of enige andere gevolgschade.

d. De opdrachtgever vrijwaart Saake-shop.nl uit hoofde van de overeenkomst voor aanspraken van derden.
10. Kopen op rekening


Indien u voor achteraf betaling kiest, dient u binnen de gestelde betalingstermijn het bedrag te voldoen aan Billink B.V. (hierna: “Billink”). Alle rechten uit hoofde van de vordering zijn immers door ons overgedragen aan Billink, die de inning van de vordering zal verzorgen. Uw gegevens worden door of namens Billink getoetst en geregistreerd, deze gegevens kunnen onder meer worden gebruikt voor de incassering van openstaande vorderingen, marketingdoeleinden, dataverificatie en de toetsing van orders in de uitvoering van het acceptatiebeleid van bij Billink aangesloten organisaties en/of opdrachtgevers. Billink behoudt zich het recht voor om het verzoek van de klant voor betalen op rekening te weigeren. De gehanteerde betalingstermijn is een fatale termijn. Bij niet tijdige betaling is de klant dan ook zonder ingebrekestelling in verzuim en is Billink gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur maandelijks wettelijke handelsrente (waarbij een gedeelte van een maand als hele maand wordt beschouwd) in rekening te brengen. Billink is bovendien gerechtigd buitengerechtelijke incassokosten op grond van de wet bij de klant in rekening te brengen. In geval van zakelijke klanten is Billink tevens gerechtigd herinnerings- en aanmaningskosten bij de klant in rekening te brengen, onverminderd het recht van Billink om de daadwerkelijk gemaakte kosten bij de klant in rekening te brengen indien deze het aldus berekende bedrag te boven mochten gaan. Deze kosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom met een minimum van 40 euro voor consumenten en 75 euro voor bedrijven. Billink is tevens gerechtigd de vordering aan een derde over te dragen. Hetgeen in het voorgaande met betrekking tot Billink is bepaald gaat in dat geval tevens over op de derde aan wie de vordering is overgedragen.Voor vragen kunt u emailen naar: service@saake-shop.nl

Nieuwsbrief

Mis onze speciale aanbiedingen voor nieuwsbriefontvangers niet!

Overig
Homepagina Klantenservice Over ons Contact Weblog Links/partners Privacy Algemene voorwaarden
Social media
n